Vereniging Meetbedrijven Nederland

Dit zegt het Klimaatakkoord over netbeheer

(11-01-2019)

Het onlangs gepresenteerde concept-Klimaatakkoord is een ‘belangrijke tussenstap’ volgens de Nederlandse netbeheerders. Wat staat er in de afspraken eigenlijk over stroom, gas, warmte en infrastructuur?

Een paar dagen voor Kerst overhandigde Ed Nijpels als voorzitter van het Klimaatberaad het ontwerp van het Klimaatakkoord aan het kabinet. In het document zijn de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord uitgewerkt in concrete programma’s die het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau gaan uitwerken. Na deze doorrekening, die in het eerste kwartaal van 2019 wordt verwacht, gaan de partijen met het kabinet werken aan een definitief akkoord en zullen de afspraken worden uitgevoerd.

Afspraken met en over net(beheerders)
Het ‘omvangrijke pakket van afspraken, maatregelen en instrumenten’, zoals Nijpels het conceptakkoord omschrijft, moet de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 met tenminste 49 procent terugdringen. Wat betekent dat voor de energie-infrastructuur en de netbeheerders die hier verantwoordelijk voor zijn? Lees hieronder enkele afspraken die invloed hebben op netten en netbeheerders.

Input van netbeheerders voor warmtetransitie
In de gebouwde omgeving is een wijkgerichte aanpak afgesproken om over te stappen van aardgas op andere vormen van warmte. Mede op basis van input van netbeheerders en warmtebedrijven moeten gemeentes twee keer per jaar inzicht moeten krijgen in het recente, algemene energiegebruik van een gebied op postcode 6-niveau. De Rijksoverheid gaat onderzoeken welke regels in de Energie- dan wel Warmtewet nodig zijn om te voorkomen dat kosten gemaakt door individuele keuzes van overheden of gebouweigenaren afgewenteld worden op netbeheerders. Ook doet het rijk voorstellen over de kosten die netbeheerders gaan maken voor het verwijderen, aanpassen en vervroegd afschrijven van bestaande gasnetten en hoe deze vergoed kunnen worden via tarieven.

Integrale infrastructuurverkenning
Netbeheerders gaan in het kader van afspraken over de industrie hun eigen infrastructuur onder de loep nemen. Gasunie en TenneT starten samen met regionale netbeheerders dit jaar een integrale infrastructuurverkenning 2030-2050 die de basis is voor afspraken rond investeringen in infrastructuur tussen netbeheerders en overheden. De verkenning is naar verwachting in 2021 klaar. Daarbij vraagt het Rijk netbeheerders en beheerders van buisleidingen om op basis van bestaande investeringsplannen uiterlijk half 2019 in kaart te brengen welke knelpunten zij zien in de netbeschikbaarheid als de industrie haar duurzame plannen in het akkoord gaat uitvoeren.

Lagere kosten voor aansluitingen
Om meer hernieuwbare energie de ruimte te geven op het stroomnet, werken netbeheerders met marktpartijen en de overheid een voorstel uit tot hervorming van het afwegingskader en monitoring voor netuitbreiding, met daarin criteria onder welke voorwaarden een net uitgebreid mag worden richting productielocaties van groene stroom. De criteria moeten ervoor zorgen dat de aansluitingen tegen lagere maatschappelijke kosten te realiseren zijn en met meer inzicht in de kosten en termijnen. Het conceptakkoord gaat uit van een dalende kostprijs van groene stroom doordat netbeheerders efficiënt gaan uitbreiden richting productielocaties met lagere maatschappelijke kosten voor aansluitingen.

Waterstof en groen gas
Over waterstof is afgesproken dat er onderzoek wordt gedaan hoe wettelijke en regulatorische ruimte te maken is voor experimenten waarmee regionale en landelijke netbeheerders de nodige ervaring op kunnen doen. Netbeheerders zullen dan samen met marktpartijen waterstofpilotprojecten starten om een werkbare keten in de praktijk te monitoren. Over groen gas stelt het conceptakkoord dat netbeheerders dit op een efficiënte manier moeten kunnen invoeden. Daarvoor moeten de aanbevelingen uit het adviesrapport ‘Creëren voldoende invoedruimte voor groen gas’ van Netbeheer Nederland geïmplementeerd worden.

Voorspellen, verslimmen en verzwaren
Wat vinden de netbeheerders van deze en andere afspraken? De drie sleutelwoorden van de energietransitie voor Nederlandse netten zijn voorspellen, verslimmen en verzwaren, aldus brancheorganisatie Netbeheer Nederland. Deze inzet zien de beheerders voldoende terug in dit conceptakkoord. Voorspellen gebeurt door bij de keuze van locaties voor windmolens en zonneparken rekening te houden met de beschikbare ruimte op het net. Verslimmen en verzwaren is geborgd door slim pieken op te vangen (bijvoorbeeld met slimme laadpalen) en aansluitkosten omlaag te brengen. Verzwaren staat voor de netbeheerders niet ter discussie, maar door dit slimmer te doen zijn minder grote verzwaringen nodig, stelt de brancheorganisatie.

Aandachtspunten voor definitieve Klimaatakkoord
Netbeheer Nederland heeft naast lof ook aandachtspunten voor het nog te maken definitieve Klimaatakkoord. De belangrijkste punten zijn het voorkomen van overbelasting en het stellen van eisen aan de sturingsmogelijkheden van apparaten. Verder is er meer aandacht nodig voor de verschillen tussen wijken en regio’s in de nieuwe energiestructuur.

Dit zegt het Klimaatakkoord over netbeheer


Terug naar Nieuwsoverzicht